1. Salka (6:09)

$0.15

 
2. Hljomalind (4:56)

$0.15

 
3. I gaer (6:26)

$0.15

 
4. Von (9:15)

$0.15

 
5. Hafsol (9:46)

$0.15

 
6. Samskeyti (live) (5:23)

$0.15

 
7. Staralfur (live) (5:28)

$0.15

 
8. Vaka (live) (5:20)

$0.15

 
9. Agaetis byrjun (live) (6:36)

$0.15

 
10. Heysatan (live) (4:43)

$0.15

 
11. Von (live) (8:14)

$0.15

Total: 11 tracks   $1.65