1. Prologue

$0.08

 
2. Gardenia hit (5:15)

$0.15

 
3. Houkai Jokyoku (4:56)

$0.15

 
4. Gardenia (Instrumental) (5:16)

$0.15

 
5. Houkai Jokyoku (Instrumental) (4:52)

$0.15

Total: 5 tracks   $0.68